Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen La Victoria Beauty en een cliënt/opdrachtgever waarop La Victoria Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijenuitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Inspanning La Victoria Beauty

 1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. La Victoria Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3: Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan La Victoria Beauty melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag La Victoria Beauty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheids specialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. La Victoria Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4: Persoonsgegevens en privacy

 1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 4. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste wordt verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5: Betaling

 1. La Victoria Beauty vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per Tikkie te voldoen.
 5. Als de betaling niet contant is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na de behandeldatum op het door de La Victoria Beauty aangegeven bankrekeningnummer. Na geen betaling binnen de termijn van 7 dagen is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan La Victoria Beauty
  verschuldigd.
 6. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na de behandeldatum de betaling nog niet heeft voldaan, is La Victoria Beauty gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. La Victoria Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. La Victoria Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van La Victoria Beauty zelf.

Artikel 7: Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van La Victoria Beauty.
 2. La Victoria Beauty moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal La Victoria Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is, zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

Artikel 8: Garantie

 1. La Victoria Beauty geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 2a t/m 2e van dit artikel.
  1. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
  2. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  3. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  4. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
  5. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur
   van het effect van de behandeling of producten.
 3. Na een behandeling kan de huid een reactie geven, de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 9: Beschadiging en diefstal

1. La Victoria Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of
producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar La Victoria Beauty is gevestigd.
2. La Victoria Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10: Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.
 4. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen omtrent onbehoorlijke hygiëne geen aanpassingen doet, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Artikel 11: Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen La Victoria Beauty en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van La Victoria Beauty (www.lavictoriabeauty.nl) en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.